Regulamin


 1. Regulamin

  POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Regulamin określa zasady funkcjonowania wypożyczalni rowerów elektrycznych.
  2. Organizatorem wypożyczalni jest firma Usługi Turystyki – Krystyna Stańska, Dwernik 7, 38-713 Lutowiska
  3. Wypożyczalnia rowerów elektrycznych jest realizowana wyłącznie na terenie Gminy Lutowiska, Gminy Cisna oraz Gminy Czarna.
  4. Wypożyczalnia rowerów elektrycznych prowadzona jest pod nazwą „Bieszczady – Wypożyczalnia Rowerów MTB – Krystyna Stańska”, zwana jest dalej „Wypożyczalnią”.
  5. Wypożyczalnia nie jest loterią promocyjną w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

  ZASADY FUNKCJONOWANIA WYPOŻYCZALNI

  1. Rower może wypożyczyć wyłącznie osoba legitymujące się dokumentem tożsamości.
  2. Opłatę za wypożyczenie roweru jest pobierana z góry, odpowiednio do okresu wypożyczenia, określonego przez Klienta.
  3. W chwili wypożyczenia roweru elektrycznego od Klienta pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 500 zł (słownie: pięćset złotych), zatrzymywana przez Wypożyczalnię na czas wypożyczenia roweru elektrycznego.
  4. W momencie zdania roweru do wypożyczalni we wskazanym terminie, kaucja zwrotna jest oddawana Klientowi. W przypadku zwrotu roweru po wskazanym terminie wypożyczenia z kaucji zwrotnej potrącana jest należność za czas spóźnienia zgodny cennikiem.
  5. Fakt wypożyczenia i zwrotu roweru oraz jego stan techniczny, a także fakt zapoznania się z Regulaminem i zobowiązanie do przestrzegania Regulaminu Wypożyczalni przez Klienta każdorazowo potwierdzany jest podczas zawarcia umowy wypożyczenia wraz z akceptacją niniejszego regulaminu.
  6. Rowery są każdorazowo wypożyczane i zwracane pod adres Dwernik 7, 38-713 Lutowiska.
  7. Wypożyczając rower Klient przyjmuje pełną odpowiedzialność za szkody powstałe w czasie jego użytkowania od momentu podpisania umowy do zwrotu roweru. W przypadku uszkodzenia lub kradzieży roweru Klient jest zobowiązany pokryć powstałe szkody w całości.
  8. W przypadku kradzieży roweru Klient zobowiązany jest zgłosić ten fakt Policji i przedstawić w Wypożyczalni protokół potwierdzający dokonanie zgłoszenia. Nie zwalnia to Klienta z odpowiedzialności materialnej za poniesioną szkodę i konieczności zwrotu kwoty równej wartości roweru pomniejszonej o kaucję.
  9. Wypożyczalnia nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe w czasie użytkowania rowerów przez Klienta. Klient zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonych rowerów.
  10. Wypożyczalnia przekazuje do używania Klientowi sprzęt sprawny technicznie, wyposażony zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa.
  11. Rower należy zwrócić do Wypożyczalni w terminie deklarowanym i opłaconym. O zamiarze przedłużenia okresu wypożyczenia, należy poinformować Wypożyczalnię przed jego upływem, telefonicznie pod numerem telefonu: +48609912838
  12. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu Klient nie zwróci roweru ani nie powiadomi Wypożyczalni o przewidywanym terminie zwrotu roweru, pozostawiona kaucja zwrotna zostaje przyjęta jako przychód Wypożyczalni, a kradzież roweru zostanie zgłoszona Policji.
  13. W przypadku subiektywnej oceny pracownika Wypożyczalni, co do Klienta, jako osoby niewiarygodnej, pracownik Wypożyczalni ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania uzasadnienia.
  14. Każdy rower jest lub może być oznakowany oraz wyposażony w system GPS, który umożliwia dokonanie identyfikacji oraz jego lokalizacji.
  15. Klient dokonujący wypożyczenia na okres doby, wymagającej przechowania roweru przez noc, jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia mienia na własny koszt.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Akceptacja Regulaminu Wypożyczalni oznacza zgodę Klienta na warunki określone niniejszym Regulaminem.
  2. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad funkcjonowania Wypożyczalni Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji przedstawionych w niniejszym Regulaminie zasad i warunków.
  3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem będą miały zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.