Regulamin


Regulamin wypożyczalni:

  1. Wypożyczalnia przekazuje do używania Użytkownikowi rower sprawny technicznie, zgodnie z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa, co Użytkownik stwierdza własnoręcznym podpisem.
  2. Użytkownik zobowiązuje się do używania roweru zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenie wynikłe z jego nieodpowiedniego korzystania.
  3. Wypożyczalnia nie bierze odpowiedzialności za skutki użytkowania wypożyczonego roweru, a użytkownik podejmuje ryzyko korzystania z roweru we własnym zakresie i na własną odpowiedzialność. Użytkownik, pokrywa także wszelkie koszty związane z ewentualną naprawą przedmiotowego sprzętu wynikającą z niewłaściwego użytkowania roweru.
  4. Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia roweru, gdy uszkodzenia będą tak znaczne, że naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty całkowitej wartości wypożyczonego roweru wg. ceny wynikającej z umowy, gotówką lub bezzwłocznie na rachunek bankowy podany przez Wypożyczalnię. Dotyczy to również kradzieży bądź zaginięcia.
  5. Za wady ukryte w częściach, materiałach i dodatkach Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności.
  6. Za sprzęt zwrócony po terminie Wypożyczalnia pobiera dodatkową opłatę w wysokości pełnej stawki wynikającej z okresu przedłużenia i cennika wypożyczalni.
  7. Do innych nieuregulowanych przepisów niniejszej umowy zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszystkie spory wynikłe w drodze zawartej umowy rozstrzygane będą przez Sąd Rejonowy właściwy dla adresu Wypożyczalni.